Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka  Centrum ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego  
         
 
22 grudnia 2016 r.
 
            
     
 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Działu Projektów, gdzie znajdą Państwo obowiązujący harmonogram konkursów.

Osoby zainteresowane współpracą z gospodarką zachęcamy do odwiedzin strony Biura Współpracy z Gospodarką

 
     
     
  Zapowiedzi konkursów   
   

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach RPO WSL 2014 – 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
 • Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Dofinansowanie na poziomie max. 85%.
Wkład własny na poziomie min. 15%
Termin: od 30.12.2016 do 28.02.2017

3.2 Studia Doktoranckie

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem naborów wniosków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jeszcze w tym roku powinien zostać ogłoszony konkurs na tworzenie i realizację wysokiej jakości:

 • interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
 • międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
 • programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Dział Projektów będzie organizował spotkanie dotyczące przedmiotowego konkursu.

 
 

Innovative Training Networks (ITN) – Horyzont 2020

Nabór od: 15.09.2016 do 10.01.2017.

ITN to główny program finansujący szkolenia dla młodych naukowców (nie posiadających stopnia naukowego doktora i których okres kariery naukowej nie przekroczył 4 lat licząc od daty uzyskania stopnia uprawniającego do rozpoczęcia doktoratu) poprzez szkolenia lub doktoraty. Projekty, trwające do 4 lat, oparte na wspólnym programie badań, składane są przez konsorcja, które w otwartych i przejrzystych konkursach zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, seminaria, szkoły letnie i specjalistyczne kursy.

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – Horyzont 2020

Nabór od: 1.12.2016 do 5.04.2017.
W ramach RISE finansowane są projekty badawcze realizowane w dowolnej dziedzinie naukowej, trwające do 48 miesięcy, opierające się na wymianie osób zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowców, w tym doktorantów oraz kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej), pracujących w różnych krajach i sektorach. Projekty, realizowane są przez konsorcja składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z programem H2020 + 1 kraj trzeci, tj. pozaeuropejski).

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ERC Consolidator Grant zostanie zamknięty 9.02.2017 roku.

Konkurs ten skierowany jest do naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie
Finansowane są twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).
Maksymalnie 5-letnie projekty, o wartości do 2 mln euro, są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). PI może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.
Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej (Host Institution), która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

ERC ogłasza powrót Synergy Grants

Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dokonawszy oceny biegnących projektów Synergy Grants, zaakceptowanych w pierwszych dwóch konkursach (2012 i 2013), zdecydowała o reaktywowaniu tego typu grantów.

Dla przypomnienia: Synergy Grants to projekty interdyscyplinarne dla zespołów 2-4 naukowców, osiągające budżet do 15 mln euro na okres do 6 lat. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie: na pierwszy konkurs nadesłano 697 wniosków, na drugi – 427. Sfinansowano natomiast w sumie tylko 24 projekty.

Kolejny konkurs będzie ogłoszony w Programie Pracy na 2018 r., który zostanie opublikowany w połowie 2017 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opublikowała konkurs „Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia" (dot. m.in. sektora: Szkolnictwo wyższe) – termin składania wniosków to 29 marca 2017 r.

Dofinansowanie z Programu Erasmus + mogą uzyskać międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.
Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Pozostałe otwarte konkursy Akcji 2 Programu Erasmus + na 2017 znajdują się na stronie www: erasmusplus.org.pl

 
 

Więcej

 
 
 
     
  Konferencja kończąca projekt ISS-EWATUS    
     

30-31.01.2017, Katowice, ul. Bankowa 12

Na zakończenie 3-letnich prac badawczych naukowcy realizujący projekt „Integrated support system for efficient water usage and resources management (ISS-EWATUS)" organizują drugą edycję konferencji kończącej projekt. 

Głównym celem projektu ISS-EWATUS realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego jest zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uzyskania oszczędności zasobów wodnych na poziomie gospodarstwa domowego oraz na poziomie miasta poprzez opracowanie i wdrożenie systemu gromadzącego dane o zużyciu wody w czasie rzeczywistym, systemu wspomagania decyzji, platformy społecznościowej promującej oszczędzanie wody, a także opracowanie polityki adaptacyjnej regulacji cen wody. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 10 instytucji z 5 krajów Europy.  

 
 
Więcej  
   
 
 
  Sukces   
 

 

W ostatnim czasie Uniwersytet Śląski odniósł szereg sukcesów uzyskując kolejne dofinansowania na realizację pięciu projektów edukacyjnych z zakresu kompetencji w szkolnictwie wyższym, dotyczyć będą podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.

 
 

Więcej

 
 
 
 
 

Zapowiedzi konkursów 

 
     

TEAM TECH – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Nabór od 15 listopada 2016 do 15 stycznia 2017
W ramach konkursu przewiduje się finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

TEAM TECH Core Facility – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Nabór od 15 listopada 2016 do 15 stycznia 2017
W ramach konkursu przewiduje się Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. Celem programu TEAM TECH – CORE FACILITY jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź świadczenia usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

 
 
Więcej  
 
 
 
  Europejska Karta Naukowca – Strategia HR UŚ
 
   Logo HR  

Uniwersytet Śląski w Katowicach wystąpił o uzyskanie zgody na korzystanie z logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research" i przyjęcie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Aktualnie aplikacja Uniwersytetu Śląskiego jest rozpatrywana. 

 
 
Więcej  
 
 
 
  Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.  
     

Na stronie BWG zamieszczony został harmonogram konkursów  planowanych na 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 
 
Więcej  
 
 
 
  Podpisanie małej ustawy o innowacyjności
 
     

Prezydent podpisał tzw. małą ustawę o innowacyjności, która została przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako zestaw instrumentów podatkowych oraz uproszczeń formalnych, które mają ułatwić współpracę nauki z przemysłem. Najważniejsze założenia ustawy:

 • zniesienie (na stałe) opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
 • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw;
 • ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • modyfikacja (o charakterze deregulacyjnym) procedury „uwłaszczenia naukowców" (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków);
 • usunięcie ograniczenia czasowego (obecnie maksymalnie do pięciu lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

 
 
Więcej  
 
 
 
  Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R  
     

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Ośrodka Przetwarzania Informacji - PIB, która kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz profile psychologiczne i kompetencyjne naukowców z obu tych sektorów.

 
 
Więcej  
 
 
 
  Eureka DGP - Odkrywamy polskie wynalazki - konkurs  
     

Zachęcamy do udziału w IV edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki".
Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna", gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 23 grudnia 2016 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
 
Więcej  
   
   
   
  Nabór na studia wykonalności programów sektorowych  
     
Celem naboru jest wyłonienie studiów, które posłużą jako uzasadnienie dla uruchomienia przez NCBR nowych programów sektorowych. Program finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach w danym sektorze gospodarki, utworzony jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska – zrzeszonych przedsiębiorców prowadzących działalność w danym sektorze. W ramach programu uruchamiane są konkursy:
 • na finansowanie projektów B+R zgodnych z agendą badawczą wskazaną w programie,
 • z różnych dziedzin naukowych czy branż gospodarki, pod warunkiem, że celem ich jest rozwiązanie zdefiniowanego problemu sektora,
 • otwarte dla wszystkich przedsiębiorców (w tym działających w ramach konsorcjów) z sektora.

Agenda badawcza zawiera informacje m.in. o obszarach proponowanych badań, ich zakresach i tematyce. Cele programu powinny wynikać m.in. ze zidentyfikowanych w diagnozie barier i problemów sektora.
Wnioskodawcą może być podmiot zrzeszający przedstawicieli danego sektora gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, itd.), reprezentujący interesy swoich członków i organizujący działalność danego sektora.
Studia należy składać w terminie od 18 listopada 2016 r. do 10 marca 2017 r.

 
 
Więcej  
 
 
 
  SUKCESY NAUKOWCÓW  
     
1 grudnia b.r. rozpoczyna się realizacja kolejnego projektu badawczego finansowanego z programu Horyzont 2020. 5-letni projekt „Integrated Arctic Observation System (INTAROS)" będzie realizowany przez naukowców Centrum Studiów Polarnych Wydziału Nauk o Ziemi pod kierownictwem dr Mariusza Grabca. Ogólnym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu Obserwacji Arktyki poprzez rozszerzenie, poprawę i ujednolicenie istniejących systemów w różnych regionach Arktyki. W projekcie bierze udział 41 partnerów z różnych krajów, a jego koordynatorem jest Nansen Environmental and Remote Sensing Center z Norwegii.
 
 
Więcej  
 
 
     
  Szkolenia SPIN-US  
     
Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w następujących szkoleniach:

1) 12-13 I 2017 ITIL®Foundation
2) 14-15 I 2017 r. Zarządzanie sytuacją kryzysową
3) 18-19 I 2017 r. PRINCE2® Foundation.
 
 
Więcej  
 
 
     
  INFORMACJE BIURA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH  
     
Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 15 listopada 2016 roku Uniwersytet Śląski uzyskał patent na wynalazek pt. „Układ pomiarowy i sposób wykrywania przejść fazowych w ciałach stałych". Twórcami wynalazku są dr hab. Edward Rowiński i mgr inż. Mateusz Pławecki z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.
Na dzień 11.01.2016 r. Uniwersytet Śląski utrzymuje w mocy:
- 60 patentów na wynalazki
- 1 prawo ochronne na wzór użytkowy
- 6 praw z rejestracji wzorów przemysłowych (w tym 3 na terytorium całej UE)
- 5 praw ochronnych na znaki towarowe
 
 
Więcej  
 
 
     
 
 
 
Więcej  
 
 
 
 

Nadawcą newslettera jest
Centrum ds. Projektów 
i Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego

 

Skontaktuj się z nami:
Dział Projektów,
Biuro Współpracy z Gospodarką

 
 

Wykonanie:
Sekcja Prasowa Uniwersytetu Śląskiego 

Mailing wysłany za pomocą systemu www.sare.pl    

Aby wypisać się z newslettera, użyj tego linka