Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linku.
 
  


 

 

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że czasopismo %czasopismo% zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Od tego momentu Redakcja i Wydawca mogą posługiwać się tą informacją w kontaktach z otoczeniem naukowym i akademickim.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016.

ICV 2016 = %ICV%

Wyznaczona ocena ICV za rok 2016 jest widoczna na liście czasopism

ICI Journals Master List 2016

oraz w Paszporcie czasopisma, w bazie ICI World of Journals.

Zachęcamy Państwa do bieżącego aktualizowania informacji o periodyku i nowych wydaniach wyświetlanych w Paszporcie Czasopisma poprzez Państwa konto w serwisie ICI World of Journals

Uzupełnianie treści artykułów, bibliografii załącznikowej oraz danych dotyczących Redakcji i Wydawnictwa pozwala na:
• Uczestniczenie czasopisma w procesie rozwiązywania cytowań;
• Obecność w świecie cyfrowej nauki poprzez digitalizację treści naukowych;
• Zwiększenie liczby odbiorców, promocję oraz dotarcie do naukowców z całego świata; 
• Zachowanie przejrzystości naukowej i przeciwdziałanie praktyce tzw. „predatory journals”.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z dodatkowych możliwości wynikających z indeksacji czasopisma na liście ICI Journals Master List 2016:

Szczegółowy Raport
Szczegółowy raport z oceny czasopisma w bazie ICI Journals Master List 2016 w ramach poszczególnych grup kryteriów. Raport pozwala na identyfikację obszarów działalności możliwych do poprawy oraz analizę nie spełnionych kryteriów oceny.

Ozdobny Certyfikat
Certyfikat potwierdzający indeksację czasopisma. Wystawiony jest dla konkretnego czasopisma, zawiera numer ISSN, tytuł oraz rok za który indeksowany jest periodyk. Certyfikat znajduje się w szklanej ramie.

Logotyp Index Copernicus
Roczna licencja na korzystanie z logo Index Copernicus, którym Redakcja może posługiwać się w wydaniach drukowanych i elektronicznych. Zamieszczenie logotypu wskazuje, że czasopismo jest indeksowane na liście ICI Journals Master List 2016, buduje markę czasopisma i jego prestiż.

Zachęcamy do złożenia zamówienia telefonicznie lub on-line w systemie ICI World Of Journals. Aby dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły oferty, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 487 53 93 lub adresem e-mail: journals@indexcopernicus.com

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 487 53 93 lub adresem e-mail: evaluation@indexcopernicus.com

Z poważaniem,

Zespół Ewaluacji Czasopism Naukowych
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com 

 

Dear Sir/Madam,

We would like to inform you that %czasopismo% has been indexed in ICI Journals Master List 2016. From now on, the Editorial Staff and Publisher may use this information in their external communication.

Based on the information submitted in your journal’s questionnaire our Experts calculated your ICV (Index Copernicus Value) for 2016.

ICV 2016 = %ICV%

The ICV for 2016 is shown on the list of indexed journals at

ICI Journals Master List 2016

and in Journal's Passport, at ICI World of Journals.

We kindly encourage you to regularly update information about your journal and the new content of published issues. To do so please login to your account in ICI World of Journals

Keeping up to date information about the new articles and issues, bibliography as well as information on Editorial Office and Publisher will have positive impact on:

• Participation of your journal in the process of resolving citations by identifying citations;
• Presence in digital world of science thanks to digitalization of the published content;
• Increasing your journal’s audience and reaching out to researchers from around the world;
• Maintaining scientific transparency and counteracting the so called “predatory journals” practices.

At the same time, we encourage you to take advantage of the additional indexation possibilities:

• Detailed Report
Detailed report of the journal indexed in the ICI Journals Master List 2016 within individual criteria groups. Detailed report allows to identificate areas of journal activity that can be improved and analysis of all evaluation criteria.

• Certificate
Certificate confirming the indexation of the journal in ICI Journals Master List 2016. Issued for a particular journal with ISSN number, title and year of indexation. The certificate is made in a glass frame.

• Index Copernicus Logo
One year license to use the Index Copernicus logo in printed and electronic versions published in new issues. Placing a logo indicates that the journal is indexed on the ICI Journals Master List 2016, building the journal's brand and its prestige.

We encourage you to place your order by phone or online using the ICI World Of Journals service. To find out more and get more details, please contact us by phone +48 22 487 53 93 or e-mail: journals@indexcopernicus.com

We remain at your disposal by phone +48 22 487 53 93 or e-mail: evaluation@indexcopernicus.com from Monday to Friday from 9am to 4pm.

Best regards,

Scientific Journals Evaluation Team
Index Copernicus International
www.indexcopernicus.com


Index Copernicus Sp. z o.o. ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa KRS: 0000403736 | NIP: 7010326698
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka